உடல், தமிழ், கணிதம்

select
   02:02:53
தமிழர்களின் நேரக் கணக்குகள் மிகவும் விஞானப்பூர்வமானவை. மிகவும் எளிமையான முறையில் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை பேணிப் பாதுகாக்க முடியும். அதற்க்கான வழிமுறைகளும் அதன் காரண காரியங்களும் இந்த பாடங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

Course Content

உடல், தமிழ், கணிதம்
  1. முன்னுரை
  1. இந்த உடல் யாருக்கு சொந்தம்?
  1. தமிழும் உடலும்
  1. உடலின் கணிதம்
  1. நாள் சக்கரம்
  1. நாள் சக்கர சூட்சுமம்
  1. அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்
  1. இயற்கை மற்றும் ஆங்கில மருத்துவம்
  1. வீட்டுப்பாடம்

Sample Videos


Certificate

At the end of the successful course completion, we are offering a industry recoginzed certificate. Our certificates are recognized for its demo of candidate's performance, perfection and the quality of outputs delivered by our alumni of our academy. You will feel proud in holding a course completion certificate from us.


Testimonials

Dhirendra Gupta

No classes or institutes ever speak about what's being asked in interviews and that is one of the many reasons why this tutorial is unique.

Elangovan.N

I learn many times to put a program but not able to put. but after see this videos. I am very much clear in my idea and now I put many program of my own thank you

Saravanan

Very easy to learn in mother tongue and to apply in program I have forwarded the link to all our friends