தொழில் வளர்ப்போம்

select
   05:05:39
இந்தியாவின் மிகச் சிறந்த பலம் இன்றைய இளைஞர்கள். அவர்களின் புத்திக் கூர்மை வேலை செய்யும் ஆர்வம் மிகவும் பாராட்டக் கூடியது.

பெரும்பாலும் மேற்படிப்பு முடித்து வேலை தேடும் அவர்கள் சுயமாக தொழில் தொடங்கும் போது பலவிதமான சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.

அவர்களுக்கு திரு.தட்சிணா மூர்த்தி அவர்களின் இந்த வழிகாட்டுதல் மிகவும் பலன் உள்ளதாக அமையும். மிகவும் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து கடந்த 25 வருடங்களாக சுயமாக மென்பொருள் நிறுவனம் நடத்தி வருகின்றார். அவரின் வழி காட்டுதல்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் பலன் உள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகிறோம்.

நன்றி.

Course Content

முன்னுரை
 1. Introduction
 1. Decide what you want?
 1. Believe in you
 1. Ignite the fire
 1. Learn to see
 1. Sinful act
 1. Stay at deeper level
 1. Science
 1. What is life?
 1. Summary
தொழில் மூலதனகள்
 1. பணம் வளர்ப்போம் படியுங்கள்
 1. English
 1. Do it. Learn it.
 1. Stake holders
 1. Master mind group
 1. Right age for business
 1. SWOT analysis
 1. Preparing project
 1. Strategic planning
 1. Quality Management System
 1. Summary
தொழில் இரகசியங்கள்
 1. Costing
 1. Money
 1. Communication
 1. Time management
 1. HR management
 1. Working capital
 1. Marketing
 1. Crisis Management
 1. Government Laws
 1. Statutory Body
 1. Getting Loan
 1. Summary
மென் பொருளின் அவசியம்
 1. A system
 1. Introduction to ERP
 1. Collectiva ERP and QMS

Sample Videos


Certificate

At the end of the successful course completion, we are offering a industry recoginzed certificate. Our certificates are recognized for its demo of candidate's performance, perfection and the quality of outputs delivered by our alumni of our academy. You will feel proud in holding a course completion certificate from us.


Testimonials

Dhirendra Gupta

No classes or institutes ever speak about what's being asked in interviews and that is one of the many reasons why this tutorial is unique.

Elangovan.N

I learn many times to put a program but not able to put. but after see this videos. I am very much clear in my idea and now I put many program of my own thank you

Saravanan

Very easy to learn in mother tongue and to apply in program I have forwarded the link to all our friends